neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Prevence - jak nevyhořet?

Zpracovali: Ing. Petra Tecla a Jana Fojta, DiS., společnost Prevence požární ochrany, dne 10.6.2015

Jak nevyhořet?
Zákonné povinnosti v oblasti požární ochrany

Protože se na nás obrací předsedové SVJ s dotazy ohledně jejich povinností v oblasti požární ochrany, přizvali jsme k rozhovoru na toto téma odborníky ze společnosti Prevence požární ochrany s.r.o., jednatele Ing. Petra Tecla a Jana Fojta, Dis.

Jaká jsou rizika plynoucí z nedodržování povinností v oblasti požární ochrany pro bytová družstva?

My vždycky říkáme, že nejlépe uhašený požár je ten, který nevznikne. Nikdo, kdo se nesetkal s požárem, si neuvědomuje jeho ničivou sílu a katastrofický dopad jeho důsledků. My přednášíme požární ochranu na specializované vyšší odborné škole. A protože máme zkušenosti u hasičského záchranného sboru a známe ničivou sílu ohně, občas žasneme nad liknavostí předsedů SVJ. V případě nesplnění povinností daných zákonem při ztrátách na životech, ohrožení zdraví nebo škodách na majetku nese statutární zástupce osobní odpovědnost za způsobené škody. Navíc pojišťovny omezí nebo nezaplatí vzniklou škodu. Musím zmínit i možnou sankci uloženou správním úřadem při porušení zákonných povinností na úseku požární ochrany - pokutu až 500.000,- Kč dle zákona o PO č. 133/1985 Sb., § 76.

Jaké jsou tedy zákonné povinnosti pro SVJ a bytová družstva v oblasti požární ochrany?

Tuto problematiku řeší zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška 246/2001 Sb. Za dodržování zákona jsou zodpovědní statutární zástupci – předsedové družstev nebo SVJ. Dle zákona musí být 1 x ročně osobou technicky způsobilou provedena preventivní požární prohlídka objektu. Ta řeší způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o PO dle § 12 vyhl. 246/2001 Sb. Cílem prohlídky je odstranění zjištěných závad od žádoucího stavu. Další povinností je povinná dokumentace požární ochrany. Požární poplachové směrnice definují činnost osob při vzniku požáru. Bezpečnostní značky řeší označení únikových cest, směrů úniku, nouzových východů, evakuačních výtahů, hlavních uzávěrů elektrické energie, plynu, vody, topení a produktovodů, přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů atd. Poslední klíčovou povinností jsou věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - hasicí přístroje a hydrantové systémy. Jejich druhy, počet a rozmístění stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby nebovyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb, § 2, odst. 5. Povinností každého SVJ je pak mít tyto prostředky řádně revidovány, aby byla zajištěna jejich funkčnost. Revizní prohlídka kontroly provozuschopnosti se provádí minimálně 1 x ročně oprávněným revizním technikem. Periodická zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, spouštěcí armatury a pojistného ventilu se podle druhu přístroje provádí 1 x 3 roky, nebo 1 x 5 let výrobcem přístroje.

Jaké jsou vaše praktické zkušenosti s řešením této problematiky?

Ta problematika je natolik specifická, že musí využít služeb profesionála. Bohužel naše praktické zkušenosti nejsou úplně pozitivní, někdy mám pocit, že se ze SVJ dělá něco jako dojná kráva. Setkali jsme se na trhu s tím, že jsou SVJ fakturovány služby tří různých osob, kdy samostatně řeší preventivní prohlídky, revize hasicích přístrojů i revize hydrantových systémů. Jsou jim složitě účtovány drobné položky, náklady na jednotlivé hasicí přístroje, vícenáklady za každou tabulku, opakované náklady za dopravu. Výstupem preventivní prohlídky je seznam doporučení na odstranění závad a následná nabídka na odstranění je opětovně fakturována. Nám to nepřipadá jakonormální stav, i proto jsme založili naši společnost.

Jaké řešení nabízí společnost Prevence požární ochrany?

Při využití našich služeb dostanete komplexní služby v oblasti PO od jednoho partnera. Budete mít jistotu dodržení veškerých zákonných nařízení za paušální cenu v hodnotě obvyklé jen za preventivní požární prohlídku objektu. Součástí prohlídky objektu je okamžité odstranění závad, je-li to možné. Pravidelné revizní prohlídky hasicích přístrojů a hydrantových systémů poskytujeme jako součást balíčku prevence požární ochrany služeb zdarma. Periodické zkoušky hasicích přístrojů u výrobců poskytujeme se velkoobchodní slevou, stejně tak i nákup nových přístrojů a hydrantových systémů. Naši klienti jsou zařazení do systému Řízení bezpečnosti PO a hlídáme za ně veškeré zákonné povinnosti.

Kde v České republice působíte?

Působíme v rámci celé České republiky. Náš tým je tvořen výhradně z lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti PO a HZS.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"