neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Hluk

Zpracoval: Ing. Petr Bohuslávek Zdroj: TZB-info.cz, dne 5.2.2014

Připravované změny v ochraně proti hluku

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový právní předpis upravující ochranu proti hluku. Nově bude zavedeno strategické hlukové plánování zahrnující vytvoření tzv. hlukových zón. Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit.

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí se připravoval na odborné úrovni poslední dva roky. Je zpracován ve variantách pro odbornou meziresortní diskusi. Nová právní úprava bude řešit ochranu prosi hluku pouze v komunálním prostředí, nikoliv hluk na pracovištích. Paragrafové znění by mělo být připraveno v roce 2014.

Pravomoci obcí

Jedním z cílů nové úpravy je nahradit stávající centralizovaný přístup a přenést odpovídající pravomoci a odpovědnost na jednotlivé stupně státní a veřejné správy, včetně podílu občanů na základě principu sdílené odpovědnosti. Hluky, které mohou negativně ovlivnit zdraví, tj. hluk z pozemní a letecké dopravy a hluk stacionárních zdrojů (stroje a zařízení, průmyslové areály), zůstávají pod státním zdravotním dozorem.

Hluk, který zhoršuje akustický komfort obyvatel, tj. náhodný hluk – hlasy lidí a zvířat, dětská hřiště, sportoviště, psí útulky, ojedinělé nebo krátkodobé expozice - koncerty, sportovní, společenské a volnočasové aktivity, veřejný pořádek - sekačky, cirkulárky, večírky apod, jsou převedeny do pravomoci obcí – občané budou moci spolurozhodovat jednodušeji. Občan bude mít právo domáhat se svých práv na obecní úrovni například při uplatňování obecní vyhlášky o zákazu provozu soukromých zdrojů hluku ve dnech pracovního volna a klidu.

Hlukové zóny pro celou ČR

Pro venkovní prostor se přechází od systému pevných právně vymahatelných limitů (v západní Evropě jsou pouze směrné, nezávazné) k systému hlukových zón. Hlukové zóny budou zpracovány pro území celé České republiky, aktualizovány budou v 5letém cyklu.

Varianta definice hlukových zón z návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí:

  • A: Hluk není problém (U výstavby chráněných staveb není limitujícím faktorem.)
  • B: Hluk může být problém (Při stanovení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb nebo zdrojů dopravního hluku musí být splněny stanovené podmínky. Pozn.: To může znamenat například použití lepších oken apod.)
  • C: Hluk je problém (Vydání povolení plánovaného záměru není zaručeno, je nutná realizace protihlukových opatření. Pozn.: např. potřeba koncepce ochrany v podobě přizpůsobení dispozice domu apod.)
  • D: Hluk je závažným, limitujícím, problémem (Povolení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb v zóně je běžně odmítnuto.)

Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit. Pokud naopak bude záměr vybudovat nový zdroj hluku v území, bude probíhat standardní povolovací řízení včetně posouzení hygienických hledisek na stávající výstavbu.

Vlastník zdroje hluku bude mít povinnost zmenšovat zónu D tak, jak je to technicky možné. Novinkou je však možnost vlastníka sousední nemovitosti odmítnout vybudování protihlukového opatření. V takovém případě bude do katastrální mapy zaneseno tzv. akustické věcné břemeno, aby případný kupující věděl, že tento objekt není chráněn a že nemůže požadovat po státu nebo provozovateli zdroje další ochranu.

Limity hluku uvnitř budovy se nemění

Nová právní úprava nijak nemění požadavky a limity na hluk uvnitř budovy, ve vnitřním obytném a pobytovém prostoru. Nemění se ani nic z hlediska posuzování hluku ze stacionárních zdrojů. Zůstávají v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví. Nemění se limity pro chráněný venkovní prostor i vnitřní prostor. Nově bude možné zřídit v areálu hlukové pásmo, a tím například rezervovat okolní pozemky pro svůj další rozvoj apod.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"