neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

penb.obr  PENB

Zpracoval: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, senior konzultant ve spol. EkoWATT CZ s. r. o. Ing. Jan Truxa (*1963), seniorkonzultantvespol. EkoWATTCZs.r.o. www.ekowatt.cz

Jak na průkaz energetické náročnosti budovy

Dne 1. 1. 2015 vyprší lhůta, ve které je většina bytových domů, ale i administrativních budov, povinna podle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB). Na co si dát pozor a jak maximálně využít informace, získané z PENB?

Obsah a rozsah PENB se liší, podle toho, k jakému účelu bude sloužit

Pro prodej a pronájem je možné zpracovat „jednodušší“ PENB, který nemusí obsahovat informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nemusí obsahovat rámcová opatření doporučená pro snížení energetické náročnosti budovy.

Pro pokrytí zákonné povinnosti je však velmi důležité zpracování PENB v plné verzi, která výše uvedené informace obsahuje. Přidanou hodnotou jsou navíc užitečné informace o možnostech snížení spotřeby energií a využití OZE. Tento PENB je zároveň možné použít také pro pronájem či prodej bytové jednotky, je tedy univerzální.

Pohlídejte si kvalitu zpracování, pozor na podezřele levné nabídky na zpracování

Pokud je PENB kvalitně zpracován, obsahuje nejen pravdivé a důležité informace o energetické náročnosti budovy, ale také informace o možném zlepšení. SVJ může dále spolupracovat se zpracovatelem PENB, který na základě získaných údajů snadno navrhne a vyhodnotí například možnosti zateplení, výměny oken apod. Proto je důležité dodržení kvality a věrohodnosti dat při práci na PENB, který pak může sloužit jako základ pro další snižování nákladů na energie.

Vysvětlení pojmů

Energeticky vztažná plocha. Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezenávnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Větší změna dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkovéplochy obálky budovy.

Ucelená část budovy je podlaží, byt nebojiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

Nákladově optimální úroveň: požadavky na energetickou náročnost budov, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Pro bytová družstva a SVJ nastává povinnost zpracovat PENB:

od 1. ledna 2013, přičemž PENB musí být zpracován nejpozději
-  do 1. ledna 2015 u bytového domu nad1500 m2,
-  do 1. ledna 2017 u bytového domu nad1000 m2,
-  od 1. ledna 2019 se tato povinnost týkái bytových domů pod 1000 m2
od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 25 % obálky budovy.
od 1. ledna 2013, při prodeji či pronájmu bytu (možné nahradit fakturami energií za poslední 3 roky v dotyčném bytě).

Poznámky

 • Při nabídce prodeje či pronájmu je nutno uvést ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech nezávisle na dosažené třídě energetické náročnosti nemovitosti.
 • Předložení či předání průkazu kupujícímu či nájemci budovy je povinné.
 • Při převodu či pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB za celou budovu, protože se právně jedná o převod členského podílu v družstvu.
 • PENB se nevyžaduje při převodu bytu z titulu dědictví, daru a jiného případu, kdy nejde o prodej.
 • PENB zpracovaný v minulosti, například v předchozí fázi renovace, je platný po dobu 10 let, ale obsahuje mnohem méně důležitých informací o proti novému.

Další povinnosti stavebníků, společenství vlastníků jednotek a vlastníků budov

 • Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, a to do 1. 1. 2015. Pokud se energetickým posudkem neprokáže nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla.
 • Zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.
 • Řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.
 • U budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva.

Závěr

 • Pokud majitel budovy objekt nestaví, neprovádí v objektu renovaci, neprodává nebo nově budovu nepronajímá, vztahují se na něho z výše uvedeného zákona pouze dva požadavky:
  Požadavek na zpracování PENB v termínu podle velikosti domu,
  požadavek na pravidelnou kontrolu kotlů nad 20 kW a klimatizačních zařízení nad 12 kW v pravidelných intervalech, podle § 6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů.
 • Zpracování PENB pro rekonstrukci je povinné, pokud se renovuje více než 25% obálky a není zpracovaný platný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace).
 • Samostatného bytu se povinnost zpracovat PENB netýká, týká se pouze bytových domů.
 • Podle současného návrhu novely zákona406/2000 Sb. je v §7 odst. 9: Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
 • Povinnost zpracovat PENB při prodeji realitní agenturou však není tímto ovlivněna a v případě nedodání PENB agentura udává třídu energetické náročnosti G.

Literatura a důležité odkazy:
[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
[3] Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (nahradila původní vyhlášku 291/2001 Sb.)

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"