neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Paragrafy

Uveřejněno dne: 2.4.2015

Společenství vlastníků - vznik, formy, shromáždění, hlasování

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že společenství vlastníků může mít tři podoby:

 1. Společenství vlastníků s právní subjektivitou a s výborem – výbor musí být nejméně tříčlenný, nebo musí mít pověřeného jednoho vlastníka, který vystupuje jako statutární orgán.

 2. Společenství vlastníků s právní subjektivitou, ale bez výboru.

  Obecně lze říci, že společenství vlastníků s právní subjektivitou vzniká v momentě, kdy se podíl družstva na  společných prostorech domu sníží pod jednu čtvrtinu. Takto vzniklé společenství pak mimo jiné může vytvářet vlastní stanovy (nevyužívá-li vzorových stanov vytvořených nařízením vlády) a může si právě zvolit, zda bude mít výbor či nikoliv.

 3. Společenství vlastníků bez právní subjektivity – vzniká v  družstevním domě převodem vlastnictví první bytové jednotky SVJ zastoupené fyzickou osobou jako vlastníkem bytu a  družstvem jako vlastníkem ostatních bytů. Podle zákona 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve  znění pozdějších předpisů, se správcem domu stává družstvo (stanoví správce domu a jeho funkce je upravena pracovní smlouvou).

  Na základě těchto tří odlišných společenství vlastníků se i schůze u každého z nich svolává jiným způsobem. V případě společenství vlastníků s právní subjektivitou i s výborem svolává schůze tento výbor. A v případě společenství vlastníků s právní subjektivitou bez výboru, ale zároveň i společenství vlastníků bez právní subjektivity, jsou schůze svolávány na  základě popudu správce domu prostřednictvím stavebního bytového družstva. Všechny tři zmiňované formy společenství vlastníků mají jako nejvyšší orgán společenství shromáždění vlastníků.

  Nejméně 15 dní před konáním schůze musí obdržet každý vlastník bytu pozvánku, kterou je třeba zároveň vyvěsit na místě přístupném všem členům, kde jsou obvykle poskytovány další důležité informace (jako například nástěnka, dveře od výtahu apod.).

  Z pozvánky musí být jasný den, hodina, místo a  připravený program jednání shromáždění. Mnohdy je zapotřebí k  pozvánce přiložit i  určité podklady, které se budou na  schůzi projednávat, popřípadě odkazy na místa kde jsou zveřejněny, aby měli vlastníci dostatek času na  seznámení se s  informacemi, o  kterých budou na schůzi jednat.

  Shromáždění musí být usnášeníschopné, čehož dosáhne pouze v  případě, jsou-li přítomni členové společenství mající většinu hlasů. Již totiž neplatí - co člen, to jeden hlas. V současné době má každý z účastníků určitou procentuální hodnotu svého hlasu na základě velikosti spoluvlastnického podílu společných částí domu. Zároveň je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech zúčastněných pro přijetí usnesení jako takového. Ale i v příjímání usnesení jsou výjimky:

  - 75% hlasů většiny přítomných pro hlasování o: schválení změny stanov, změny prohlášení vlastníka budovy, změn rozúčtování cen služeb, rozdělení zisku z hospodaření společenství. - 75% všech vlastníků - schválení stavebních oprav, modernizace a  rekonstrukce, jimiž se nemění uspořádání domu ani velikost podílů.

  - Nadpoloviční většina všech členů - volba členů výboru nebo pověřeného vlastníka, určení výše záloh na  předpokládané náklady spojené se správou domu, které bude nutno vynaložit v  příštích měsících příp. letech.

  - 100% souhlas všech vlastníků jednotek - při změně stavby a účelu jejího užívání.

  Nemůže-li se vlastník z vážných důvodů dostavit na shromáždění, může dát plnou moc pro zastoupení jiné osobě. Tato plná moc musí být písemná a musí být připojena k zápisu ze shromáždění. Shromáždění se mohou účastnit i nájemci bytů, ale nemohou hlasovat. Mohou ovšem vyjádřit svůj názor a hlasuje za ně pak družstvo „jako vlastník bytu“.

  Vlastník jednotky, který byl přehlasován, se může podle zákona bránit soudní cestou, proto je důležité, aby zápis ze shromáždění byl jasný a  bylo z  něj zřejmé, kolik členů se zúčastnilo shromáždění a kolik hlasovalo pro/ proti/ zdrželo se a které podklady měli vlastníci k dispozici před hlasováním.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"