neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Minerální izolace II.

Zpracovala: Ing. arch. Marcela Jonášová, Asociace výrobců minerální izolace, dne 10.5.2015

Jaké jsou normové požadavky na zateplení?

Zateplení domu je komplexní a náročný proces. Ve chvíli, kdy se pro něj rozhodnete a začnete s jeho realizací, je dobré mít základní povědomí o vlastnostech zateplovacího sytému, které musí splňovat. Požadavky norem hlídá projektant už ve fázi návrhu. Na kontrolu provedení zateplovacího sytému je vhodné zajistit si technický dozor, který může chyby včas odhalit a vyřešit. Proč ale zateplovací systém vypadá tak jak vypadá, je zakotveno v mnoha normách, které musí dodržovat všichni.

Tepelné požadavky

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí stanovuje závazná norma ČSN 730540-2. V této normě jsou uvedeny nejen požadované, ale také doporučené hodnoty, které byly stanoveny s ohledem na rostoucí ceny energie. Pro stanovení tloušťky izolace je nejdůležitější hodnota součinitele prostupu tepla U. Vyjadřuje množství tepla, které prostoupí konstrukcí nebo materiálem na jednom čtverečním metru plochy, při rozdílu teplot 1 K. Čím nižší hodnoty dosáhnete, tím více energie ušetříte.

Při rekonstrukci obálky budovy podle nového zákona o hospodaření energií budou z velké části zateplované nebo měněné konstrukce navrženy na doporučený hodnotách U, které vychází z rovnováhy mezi fi nančními náklady a přínosy opatření – jedná se tedy o tzv. nákladově optimální řešení.

Obecně lze říci, že se nevyplatí zateplovat menší tloušťkou izolace než je 12cm. Optimální tloušťka je ve většině případů 15 až 20cm. Při použití dvojnásobné tloušťky izolace, tedy namísto 10cm se aplikuje 20cm, vzrostou náklady na celou realizaci přibližně o třetinu, ale izolační schopnost přidané vrstvy bude dva a půl násobně vyšší.

Tepelná izolace musí mimo snižování nežádoucích tepelných ztrát v zimě a zisků v létě také zabraňovat tvorbě kondenzace, tepelných mostů a musí zabezpečit požadovaný stav vnitřního prostředí. Chybějící izolace, například v soklové části může způsobit vznik plísní v interiéru bytu v přízemí. Minerální izolace díky svému nízkému difúznímu faktoru minimalizuje hrozbu vzniku plísní v interiéru, samozřejmě je nutná pravidelná výměna vzduchu v místnostech.

INFOBOX
Kvalita izolace?
Kvalitu z hlediska tepelných schopností izolace poznáte podle součinitele tepelné vodivosti, který se značí řeckým písmenem lambda λ. U izolantů se pohybuje mezi 0,025 a 0,04 W/m.K. Čím nižší hodnotu lambda materiál má, tím lepší jsou jeho tepelně izolační schopnosti. Schopnost materiálu propouštět vodní páru a minimalizovat tak riziko vzniku plísní charakterizuje faktor difúzního odporu μ. U běžných tepelných izolací se tato hodnota pohybuje od 1 (minerální izolace) až do 500. Čím menší hodnotu μ materiál má, tím lépe umožňuje vodní páře volně se pohybovat napříč konstrukcí.

Protipožární požadavky

Požadavky na požární bezpečnost zateplovacího systému jsou stanoveny předevšímv normě ČSN 73 08 10. Součástí dokumentace zateplení ke stavebnímu povolení musí být zpráva požárně bezpečnostního řešení, která se požadavky požárních norem musí řídit.

Odlišné požadavky jsou stanoveny pro zateplení novostaveb a rekonstrukcí a liší se i podle výšky budovy.

Požadavky na dodatečné zateplení budov

Při dodatečném zateplování budov s požární výškou do 12m (rodinné domy, menší bytové domy) je možné použít libovolný izolační materiál.

U rekonstrukcí vyšších budov, které mají požární výšku větší než 12m, jsou povinná protipožární opatření ve formě pásů z třídy reakce na oheň A1nebo A2 nad všemi otvory. Ty zabrání šíření případného požáru z bytu v nižším patře do bytu v patře vyšším.

INFOBOX
Co znamená třída reakce na oheň A1?
Pokud je izolace označena třídou reakce na oheň A1 znamená to, že se jedná o nejlepší a nejbezpečnější typ z pohledu požární ochrany. Označení snadno vyhledáte v technickém listě konkrétní izolace. V případě, že zvolíte jakoukoliv minerální izolaci, můžete si být jistí, že se jedná o materiál s označením A1.

INFOBOX
Co je to požární výška?
Požární výška objektu je defi novaná jako výška od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Za nadzemní podlaží z hlediska požární bezpečnosti se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,5 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do 3 m od objektu.

V soklové části, kde hrozí nebezpečí vzplanutí pláště od zapálených předmětů nebo zeleni, se aplikuje pás z minerální izolace od výšky 0,3 nad terénem do minimálně 1 m.

U požáru výškových budov hrozí, že oheň se díky komínovému efektu rychle rozšíří po celé budově, proto se v případě překročení výškové hranice 22,5 m aplikuje minerální izolace po celé výšce budovy od nejbližšího horního stropu této hranice. Pro zajištění bezpečného úniku z domu je také povinná aplikace minerální izolace nad celým vstupem domu s přesahem 1 m, pokud tento dům má pouze jeden vchod. Bez tohoto opatření by hrozilo odkapávání izolace do jediné únikové cesty.

Akustické požadavky

Možná si říkáte, co má zateplením společného s akustickou pohodou vašeho interiéru. Hluk, který vniká v exteriéru a šíří se vzduchem skrze konstrukce,vás může občas potrápit. I když o celkovém akustickém komfortu rozhodují většinou výplně otvorů, vhodně zvolený zateplovací materiál vám může od problému pomoci nebo ho alespoň zmenšit.

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových konstrukcí, které udává norma ČSN 73 0532, jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hluk ve venkovním prostoru. Jiné požadavky jsou tak pro dům stojící v klidné části města, kde je hladina hluku přes den do 65 dB, a jiné jsou stanoveny pro dům v blízkosti rušné komunikace, kde může tato hodnota vzrůst až na 75 dB.

Nejdůležitějším parametrem je vzduchová neprůzvučnost Rw, která se měří v decibelech. Čím vyšší hodnotu Rw konstrukce má, tím lepší má akustické vlastnosti.

INFOBOX
Jak poznám dobrou zvukovou izolaci?
Při výběru izolace sledujte její součinitel zvukové pohltivosti αw, jehož hodnotu najdete v technickém listě daného materiálu. Tato hodnota se pohybuje od 0 do 1, kdy ideální pohltivý materiál má αw rovno 1. Minerální izolace má velmi vysokou zvukovou pohltivost a její součinitel pohltivosti αw se při vyšších kmitočtech pohybuje od 0,90 - 1,00.

Tyto požadavky nejsou závazné a je na vás, zda budete pří výběhu zvažovat i ekologický dopad materiálu na životní prostředí. V dnešní době výrobci materiálů zveřejňují tzv. EPD (Environmentální prohlášení o produktu), která vychází z hodnocení životního cyklu materiálu (LCA) a poskytnou tak informaci o množství energie spotřebované při výrobě, čerpání přírodních surovin, odpadech a dále například o uhlíkové stopě.

Minerální izolace se vyrábí z přírodních zdrojů - skla nebo kamene, kterého je na zemi dostatek, a během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie než bylo potřeba na její výrobu.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"