neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Nová domovní plynová kotelna
Co nejvíce trápí členy SVJ?
Jaké nástrahy při tom zůstávají opomíjené?

Dobře navržená a instalovaná kotelna přináší v porovnání se standardním řešením CZT větší komfort a hlavně nižší náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Umožňuje nastavení vytápění podle potřeb domu a jeho obyvatel.

Největší obavy členů SVJ plynou z průběhu a výsledku stavebního řízení. V posledních letech však již bývá drtivá většina dobře připravených projektů ukončena úspěšně (povolením změny vytápění), liší se jen čas, za který je výsledku dosaženo a úsilí, které je k tomu třeba vyvinout. Někdy může být řízení komplikované a časově náročné, někdy se dá s využitím legálních postupů zkrátit stavební řízení na pár měsíců – je však důležité vše velmi dobře připravit ve fázi projektové dokumentace. První chybou je tedy výběr zhotovitele podle nejnižší ceny dokumentace! Zde platí rovnice čas=peníze. Stavební řízení již sice není tak velký problém jako před lety, obavy z něj však brzdí rozhodování SVJ a mnohdy také zastírají technické aspekty,
které pak bývají podceňované a ve kterých se zbytečně chybuje. Tyto chyby vedou k tvorbě
skrytých problémů, zbytečnému zvýšení provozních nebo instalačních nákladů a naprosto
zbytečným komplikacím.

Vždy musí být kotelna dimenzována / spočítána podle tepelných potřeb domu. Je hrubou chybou kotelnu odhadnout, následně přidat pár rezerv a výslednému stavu přizpůsobovat nastavení topné soustavy. Přesně takové postupy však někteří projektanti používají. Zdroj tepla se vždy musí přizpůsobit topné soustavě, opačný postup je chybný. Pak může být kotelna zbytečně předimenzovaná, což trvale zvyšuje provozní náklady na servis i spotřebu energií. Nejprve tedy zajistěte výpočet a seřízení hydrauliky topné soustavy – hydraulické vyvážení. Když je definována potřeba domu a stanoveny hodnoty průtoků a teplot, jakých je třeba dosáhnout, pak teprve má smysl počítat a navrhovat kotelnu.
Velmi výhodná je tedy spolupráce s fi rmou, jejíž odbornost nekončí „jen“ u kotelny.

Uvědomte si, že změna zdroje tepla znamená snížení jednotkové ceny tepla, ale na množství
spotřebovaného tepla téměř nemá vliv. Množství spotřebovaného tepla zásadně ovlivníte
pouze regulací topné soustavy. Nepodléhejte tedy zdánlivě „jednoduchým“ a levným řešením, zajímejte se o technické aspekty, dejte přednost fi rmě, jejíž zástupce má odbornost a umí odpovědět na otázky, umí předložit i vysvětlit variantní řešení.

Nešetřete na nákladech na technický dozor a to již ve fázi projektu. Situace na trhu je
zoufalá a rozdíly mezi fi rmami a výsledky jejich práce jsou obrovské. Technický dozor seriózní
fi rmě vadit nebude a Vám se tyto drobné náklady mohou zhodnotit násobně.
Poddimenzovaný ohřev teplé vody – v honbě za nízkou cenou se i do větších kotelen
nesmyslně instalují nepřímotopné ohřívače s vestavěným trubkovým výměníkem, namísto efektivněji pracujících systémů s deskovým výměníkem.

Poddimenzované potrubí, armatury a filtrační zařízení – vše je pak levnější, ale s většími tlakovými ztrátami. V potrubí a všech armaturách pak zbytečně proudí topná voda vyšší
rychlostí a tím logicky vzniká větší hluk. Vyšší tlaková ztráta se dohání silnějším čerpadlem,
které má trvale vyšší spotřebu elektřiny a sníženou životnost.

Poddimenzované kouřovody a komíny – opět je to levnější, ale kotle pak špatně startují, mohou častěji padat do poruch, při startu i provozu se zbytečně zvedá hlučnost, ventilátory spalinového vzduchu se rychle opotřebují a musí se předčasně měnit.
Absence řešení pro úpravu chemických a fyzikálních vlastností technologické vody v topném systému. Velká rizika jsou pak skryta při použití kotlů s kondenzačními výměníky z hliníkových slitin, které jsou výrazně náchylnější k poškození než výměníky z nerezové oceli, pokud se úpravna topné vody neřeší správně. Důsledek – zkrácení životnosti všech prvků v soustavě, klidně o více než 50%, zanášení soustavy, zhoršení schopnosti předání tepla, vysoké náklady na provoz i údržbu. Adekvátní řešení pro hliníkové slitiny je výrazně dražší než pro nerezové materiály. Uvažujte o tom, až dostanete návrh, zjistěte si, z jakého materiálu je kondenzační výměník v kotli vyroben a jak se musí topná voda upravit. Nedodržení = ztráta záruky a v mnohdy doslova „rychlá smrt kotle“.

Nevhodně řešená regulace kotelny, často postrádá vyhodnocení poruchových stavů nebo je to řešeno „levnými“ poruchovými ústřednami, které neumožňují dálkovou správu kotelny apod. Vyhněte se základním řadám regulací od výrobců kotlů a raději zvolte nadřazenou průmyslovou regulaci. Je to investičně dražší řešení, ale výhody dálkového monitoringu při správě kotelny jsou obrovské a u kotelen nad 80kW se dnes jedná o zcela standardní řešení.
Pozor na to, abyste si nenasmlouvali „kozla zahradníkem“. Zvolte za partnera na projekt,
stavbu i provoz kotelny fi rmu, která je co nejméně závislá na některém energetickém molochu. Je zajímavé sledovat, jak teplárny a plynárny, přímo závislé na množství prodaného
tepla /plynu, nabízí zákazníkům výstavbu kotelen a snížení nákladů nebo dokonce spotřeby jako takové. Jejich nabídky na první pohled vypadají lákavě, ale střet zájmů je zde naprosto zřejmý. Zpočátku jistě ušetříte, ale co za pár let?

Buďte obezřetní, pokud Vám kotelnu nabízí pouhý prostředník, prodejce tepla nebo plynu, mnohdy bez vlastních montážních kapacit a bez servisního zázemí. Historii fi rmy si dobře
ověřte ještě před výběrem zhotovitele.

Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"