neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

§ Stanovy §

Zpracovala: Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, dne 16.5.2015

Jak neudělat chybu při změně stanov!

Nový občanský zákoník přinesl pro většinu SVJ nutnost změnit stanovy tak, aby mu svými ustanoveními neodporovaly. Pro mnohá SVJ to znamená pouze naprosto zbytečné náklady na právníky, notáře, kolky atp. a podle toho také ke změně stanov přistupují. To je ovšem škoda a do jisté míry i prováhaná příležitost, neboť když už musí SVJ změnu stanov provést, bylo by dobré zapracovat do stanov i ustanovení, která zlepší fungování SVJ a vyřeší některé jejich chronické problémy.

Na co je tedy třeba dát si při změně stanov pozor?

1. Zakotvěte do stanov řešení situace s dlužníky

Velká část SVJ má problémy s  dlužníky a často je to jen kvůli tomu, že tato situace není ve  stanovách dostatečně postihnuta. Je tedy dobré do stanov zavést opatření proti dluž- níkům, a to jednak opatření preventivní (poplatky z  prodlení atd.), tak opatření ohledně vymáhání případných nedoplatků prostřednictvím výboru.

2. Zvolte statutární orgán, který vyhovuje potřebám Vašeho SVJ

Některá SVJ mají problém s  obsazováním výboru. V  tomto případě je třeba zvážit, zda nesnížit počet členů výboru, nebo rovnou nezvolit jako statutární orgán předsedu. Dal- ším problémem pak je, co se bude dít, pokud z výboru někdo odstoupí. Tato situace se dá ve stanovách elegantně vyřešit například kooptací, nebo volbou náhradníků.

3. Přesně vymezte, kdy rozhoduje výbor a kdy shromáždění

Je dobré určit peněžní hranici, do které ještě může samostatně rozhodovat výbor a odkdy již musí rozhodovat shromáždění. Tuto hranici nelze nijak paušalizovat, ale vždy je nutné jí stanovit podle specifi k daného SVJ.

4. Dejte si pozor na vzorové stanovy, stažené z internetu, a pokud bude stanovy vypracovávat advokátní kancelář, zjistěte si, zda s  problematikou mají skutečně zkušenosti

Pokud máte v  řadách výboru, nebo členů SVJ člověka, který se dobře vyzná v právu, nebo který je právní- kem, pak je stažení vzorových stanov vhodným řešením. SVJ si pak do nich přidá ustanovení, která považuje za vhodné a přizpůsobí si je vlastním potřebám. Pokud však SVJ ve  svých řadách takového člena nemá, nemusí být stažení vzorového dokumentu vhodnou volbou, jelikož každá jeho změna může znamenat neplatnost celých stanov. Pokud si již SVJ vybere ke  spolupráci na  stanovách advokátní kancelář, je dobré si vždy prověřit, že daní advokáti problematice skutečně rozumí, jelikož stanovy SVJ jsou velmi komplexní dokument a  kromě NOZu musí vyhovět i  po- žadavkům mnoha dalších zákonů a podzákonných předpisů.

5. Upravte rozhodování per rollam a jednotlivá kvora

Pokud máte v  SVJ problém s  usnášeníschopností jednotlivých shromáždění, může pro Vás být vhodné tzv. korespondenční hlasování, které se dá ve  stanovách upravit mnoha různými způsoby (například dopisy, avšak i  plně elektronicky e-mailem, nebo na  internetových stránkách SVJ). Dále by Vám též měl právník poradit s jednotlivými většinami potřebnými pro přijetí rozhodnutí, jelikož NOZ je zde velmi benevolentní a  SVJ si tak může do  stanov zavést většiny prakticky jakékoliv chce.

6. Problémy s  užíváním společných částí vyřešte v domovním řádu

Pro mnohá SVJ jsou problémem nepřizpůsobiví vlastníci, kteří ničí vybavení ve  společných prostorách, dělají hluk, neuklízí, nebo se jinak nevhodně chovají. Málo SVJ pak má na  tyto vlastníky nějakou páku. S  účinností NOZu je i  zde situace poněkud ulehčena, když jsou do stanov a domovních řádů zapracovány pokuty za toto chování.

7. Zjednodušte proces svolávání shromáždění a zaveďte do stanov možnost plných mocí.

8. Ve výboru může být i nevlastník

Členem výboru může být nově i nečlen společenství. Zde je znovu dobré se poradit s tím, kdo Vám stanovy tvoří, zda je tato možnost pro Vaše SVJ výhodná, zda ji ve  stanovách připustit a  jaká pozitiva a  negativa s sebou přináší.

9. Pozor na  ustanovení o  hospodaření společenství NOZ a  navazující zákony jsou poměrně restriktivní, co se týče hospodaření společenství a  rozvržení poplatků a  záloh mezi jednotlivé vlastníky. Zde je dobré postupovat opatrně a tak, aby ustanovení o hospodaření odpovídala tomu, jak si to SVJ přeje, ale aby nebyla v  rozporu se zákonem.

10. Stanovy musí vydržet

Poslední a  možná nejdůležitější rada - stanovy je nutné připravovat tak, aby nebylo nutné je za dalších pět let znovu měnit jen proto, že se změní zákon. Stanovy je tedy nutné upravit dostatečně fl exibilně a předvídat při jejich úpravách i budoucí vývoj právní úpravy.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"