neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

machstav

Zateplení stropů – střechy bytových domů

Nejvyšší účinek (poměr ceny a přínosů)  přinese tepelná izolace stropu nebo střechy. A to z několikadůvodů. Za prvé se jedná se o jednu z největších ploch domu a za druhé jimi uniká nejvíce tepla, protože, jak všichni víme, teplý vzduch stoupá vzhůru a pokud nemá na stropě dostatečně silnou izolační pokličku, tak bez užitku unikne pryč a  vlastník nemovitosti platí za  energie mnohem vícenež by musel! Tepelné izolace stropů a střech využije úplně každý, kdo chce snížit výdaje za vytápěnínebo potřebuje odstranit problematické jevy ve vytápěných prostorách, jako jsou kondenzáty vodních par, plísně, odtávání sněhu na střeše, promrzání a v letních měsících naopak přehřívání.

Odborně provedená tepelná izolace Vašeho domu výrazně sníží náklady na  jehovytápění v zimním období. V letním období však přítomnost tepelné izolace poznáte také, protože místnosti pod střechou (u  některých typů bytových domů), které trpí přehříváním, což se mohlo v  plnémíře projevit v letošním létě, se přestanouv  letním období přehřívat a  tak se stanouopět obyvatelnými. Nejvyšší účinek však přináší a  nejnižší pořizovací náklady vyžaduje tepelná izolace stropu, v  porovnáníse zateplením fasády nebo výměny oken. Ideální volbou zateplení stropů a  střechbytových domů je foukaná minerální izolace ze skelného, nebo čedičového vlákna, dle typu konstrukce stropu. Aplikace foukaných minerálních izolací řídí oborovánorma ČSN EN 14 064-2 přímo určená pro všechny realizační firmy z oboru foukaných minerálních izolací a  to do  do  všech typůkonstrukcí střech a stropů bytových domů.

Zateplení domu probíhá rychle a  bezomezení jeho obyvatel. Foukaná izolace eliminuje vznik tepelných mostů a  také brání vzniku plísní, které mají velmi nepříznivý vliv na lidské zdraví,  je nehořlavá a voděodolná, nesesedá.

Foukanou minerální izolací vytvoříme dokonale souvislou vrstvu bez jakýchkoliv tepelných mostů. Při foukání se izolace dostane do   sebemenších konstrukčních detailů celé izolované plochy. což ocení nejenom vlastníci domů s  dutým trámovýmstropem nebo vazníkovou konstrukcí, alevšichni, kteří chtějí mít jistotu celistvosti tepelné vrstvy. U  veškerých materiálů, sekterými pracujeme, jsou certifikované a zapsané v  Seznamu schválených výrobních technologií programu Zelená úsporám. Na  vyžádání certifikáty zašleme nebo předáme při realizaci či bezplatném posouzení objektu.

Společnost Machstav spolupracuje a materiály pro aplikaci foukaných minerální izolací odebírá pouze od renomovaných výrobců tepelných izolací, kteří dodávají izolačnímateriály v  komprimovaném balení, což pro investora je jedna ze záruk  kvality.

Pojďme se podívat na  vhodné typy bytových domů pro aplikaci foukané minerální izolace. Izolace dvouplášťové střechy panelového bytového domu - dutina dvouplášťové ploché střechy s  betonovým panelovým záklopem:

Nedílnou součástí izolace plochých střechje zajištění správného odvětrání pomocí větracích komínků nebo ventilačních hlavic a samozřejmě i správného počtu a rozměrů přisávacích otvorů a zajištění provětrávané mezery mezi střešním záklopem a vrstvou izolace. Po  realizaci vodotěsně uzavřeme dle typu povlakové krytiny nad panelem.

Zateplení dvouplášťové ploché střechy s  prkenným záklopem a  odvětrání pomocí ventilačních hlavic. Součástí dodávky bylo zateplení stěn výtahových šachet fasádním systém, s výměnou oken za plastová a zateplením střechy s hydroizolačním systémem Fatrafol.

Zateplení bytového domu se sedlovou střechou. Zde jsme zhotovili revizní lávky ke  komínům a  obednili stávající výlezu na  půdu. Revizní lávky investor zvolil  toho důvodu, že je půda nevyužívaná pouze s půdním výlezem. Lávky jsou zaklopeny pro pochůznost OSB deskami. Foukaná izolace je v  tomto případě zvolena z  certifikovaného skelného vlákna Supafil Loft 045.

Bytový dům, sedlová střecha, zachova-li jsme pochůznost půdy zhotovenímnové odvětrávané podlahy na dřevěném roštu, sestaveného z vysušených, mořených dřevěných hranolů, prken a latí. Tento distanční podlahový systémje chráněn užitným vzorem u  Úřadu průmyslového vlastnictví. Foukaná izolace zeskelného vlákna Supafil Loft 045 je aplikována na betonový podklad, do dřevěného roštu se zajištěním odvětrání pomocí laťování a  zaklopením OSB deskami. Půda se tak stává pochůznou a  lze ji zatěžovat do hmotnosti 600 Kg/m2, což odpovídá normám a lze na něm vybudovat další případné podkrovní místnosti.

Bytový dům s  trámovým stropem. Tyto konstrukce mohou mít několik „povrchových“ úprav záklopu. Charakteristickým prvkem trámových stropů je dutina vytvořená trámovou konstrukcí a  uzavřená jenom prkenným záklopem. Na prkenném záklopě muže být rozložená vrstva zásypua na něm betonový potěr nebo dlažba zvaná „půdovka“. Typickým znakem je prázdná dutina stropu– foukání do  dutiny trámového stropu do plna,  strop je zaklopen prkny, násypem a 3 cm vrstvou betonovu.

Na závěr jsme požádali o  vyjádření člena výborua  koordinátora prací SVJ Volmanova  1759  v Čelákovicích, pana Holinku.

V tomto bytovém domě jsme v  srpnu 2015 zateplovali půdní prostor – nízkou vazníkovou střechu, foukanou čedičovou izolací. Pane Holinko, co Vás vedlo k  opravě tepelné izolace relativně nově postaveného domu?

Jsme jeden z mnoha obytných domů postižených rychlou a nekvalitní porevoluční výstavbou v ČR. Dům byl zkolaudován v roce 2002 a  v  současné   době   jsme   již   dosáhli   částky 8 mil. Kč za opravy a rekonstrukce částí domu nebo vnitřních technologií z důvodu havarijního stavu.

K  opravě a  hlavně zesílení tepelné izolace půdního prostoru nás přivedlo doporučení při zpracovávání Průkazu energetické náročnosti budovy a  dlouhodobé výrazné problémy tepelných mostů v  bytových jednotkách umístěných v   horním patře domu, které značně omezovaly pohodu majitelů těchto bytových jednotek. Jaká byla kritéria pro  výběr technologie a  dodavatele opravy izolace – co rozhodlo? Po doporučení odborníky k   problematice izolací byla z důvodu konstrukce střechy zvolena technologie foukané izolace. U  každého uchazeče jsme hodnotili jejich reference, certifikace způsobilosti, schopnost technické konzultace k  nabízeným materiálům a  návrhy řešení přípravných prací nad rámec foukané izolace. Vše jsme pak konzultovali s  odborníky k  dané problematice a  zástupci výrobce izolačního materiálu, pokud měli výrobu na území ČR. V případě našeho výběrového řízení byla na základě hodnotících kritérií „CENA, KVALITA MATERIÁLU, GARANCEDODANÉHO OBJEMU, ODBORNÉ PORADENSTVÍ“ zvolena firma, která nejlépesplňovala naše očekávání a  požadavky, a to firma MACHSTAV s.r.o. z Dobronína.

Jak z  Vašeho pohledu proběhla samotná realizace?

Montážníci přijeli v  daný čas. Po  vystoupení z vozidel pozdravili a představili se. Nejdřívesi vyslechli mé představy a  požadavky, které vyplynuly z předchozích přípravných prací jiných firem. Následně jsme společně prošli celý půdní prostor a poté oni navrhli možnosti řešení konkrétních detailů. Po  mém schválení zahájili samotnou realizaci díla, kterou mipo  ukončení předali s  čistým uklizeným pracovištěm. Průběh realizace si dovolím označit za  koncert. Zejména v    podmínkách stísněného prostoru půdy a  vysokému pracovnímu nasazení v extrémních podmínkách přehřáté půdy domu. Realizace probíhala na přelomučervence a  srpna letošního roku, kdy teplotyšplhaly nad 30°C ve stínu.

Jednání, vystupování, ochota, vstřícnost a profesionální přístup montážníků ukazuje vysoké renomé firmy MACHSTAV s.r.o. Společnost MACHSTAV s.r.o. mohu za sebe, jako koordinátora prací a  za  naše SVJ jednoznačně doporučit bez jediné výhrady!

Doporučení ostatním SVJ? Před realizací takovéhoto díla je určitě potřeba se seznámit s konkrétními možnostmi technologií. Pokud mají možnosti konzultací s odborníky v oboru dané problematiky, tak ji doporučuji v  maximální míře využít. Vždy vyhlásit výběrové řízení a  nastavit hodnotící kritéria. Následná komunikace s uchazeči a  jejich konkrétní nabídka ukáže profesionalitu firem a cenové možnosti. Není od věci si tyto nabídky ještě jednou prokonzultovat s odborníky a pokud možno i s výrobci samotného požadovaného materiálu. Nejenže zjistí, zda udané technické hodnoty uchazeče jsou správné, ale potvrdí i platnost certifikace způsobilosti té konkrétní firmy.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"