neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

AllTech - o topné soustavě

Zpracoval: Miroslav Svěrák, dne 1.7.2015

Největší černou dírou na peníze v bytových domech - topná soustava. Včetně velmi dobře zateplených domů!

Cena tepla stále roste. Proto zateplujeme, měníme okna, instalujeme indikátory či měřiče tepla, a při tom roční cena za vytápění neklesá úměrně naší snaze ušetřit.

Za vysoké náklady nelze vždy vinit jen dodavatele tepla. Svůj díl má i majitel domu (SVJ, bytové družstvo) i samotní uživatelé bytů. V mnoha domech není topná soustava seřízená na skutečné potřeby domu.

Topení v bytech nejde správně regulovat, soustava je často hlučná a dochází k nezvladatelnému přetápění. Zaplatíte tak za teplo, které váš dům či byt vůbec nepotřebuje.

Zjistit, jak je na  tom Vaše topná soustava a  odhadnout příčiny, můžete sami, s  použitím následujících indicií.

A) Mechanismus termost. ventilů je opotřebovaný, znečištěný úsadami. Kolem hřídelek (pod termost. hlavicí) jsou patrné stopy měděnky – ventil již přestává být těsný. Hřídelky se přidírají a někdy je dokonce nutné je kleštěmi „rozpohybovat“. Ventil již přestává fungovat jako automatický regulátor.

B) Ventily nejsou nastavené na správné hodnoty podle hydraulického výpočtu a současného stupně zateplení. Některé typy radiátorových ventilů svým rozsahem nevyhovují potřebám zateplených domů – pak někdy nefunguje ani termost. hlavice, ze které se stane pouhý uzávěr.

C) Radiátory bývají vypnuté, k vytopení bytu stačí teplo ze stoupačeka od souseda. To je případ zateplených domů, kde topná soustava „neví“, že již není potřeba topit tolik jako před zateplením. Nikdo „jí to neřekl“ – neproběhlo seřízení soustavy na  nové, menší potřeby tepla. Zejména koupelnové stoupačky – tzv. “průběžné topné registry“, jsou doslova žrouty peněz, často jimi zbytečně proudí tolik vody, kolik stačí pro celý dům. I  takto odebranou energii někdo zaplatit musí. Dokonce i na to „teplo od  souseda“ přispívají všichni ostatní sousedé – byť si myslí, že vypnutím radiátoru začali šetřit.

D) Stoupačkové regulační ventily nejsou funkční či nejsou seřízené na  potřeby domu, někde dokonce zcela chybí. V mnoha případech jsou předimenzované a tudíž neschopné provozu (instalované z  doby před zateplením a  často bez řádného výpočtu. Např. stoupačkový vyvažovací ventil je téměř vždy předimenzovaný, pokud je jeho dimenze stejná jako dimenze potrubí stoupačky. Obvykle by měl být o  jednu až dvě světlosti menší, u zateplených domů i o více – to je sice velmi zjednodušená, ale téměř univerzálně platná poučka. Předimenzované vyvažovací ventily a regulátory diference tlaku mají příliš malou regulační autoritu a jsou na potrubí instalované zcela zbytečně – neplní pak žádnou funkci.

E) Do radiátorů proudí topná voda o zbytečně vysoké teplotě. Regulaci teploty topné vody (ekvitermní regulaci) řeší každý dodavatel tepla u sebe. Je však podřízena tomu nejméně zateplenému domu na sídlišti a tím pádem jsou ty lépe zateplené domy přetápěné – pokud se přetápění sami nebrání. To se dá řešit instalací vlastní ekvitermní regulace na patu soustavy. Ale pozor! Ne vždy má vlastní ekvitermní regulace takový smysl. A nikdy sama o sobě nevyřeší výše zmíněné problémy s přetápěním, pokud soustava není řádně spočítána a hydraulicky seřízena. Při projektovém řešení hydrauliky topné soustavy se dá zjistit, zda je vlastní ekvitermní regulace rozumným krokem, nebo zda plně postačí samotné hydronické vyvážení topné soustavy. Nejprve tedy řešte hydraulické seřízení a až potom ekvitermní regulaci, pokud se výpočtem prokáže její smysl.

F) Vaše topení topí „perfektně“: teplota vršku a  spodku radiátoru se téměř neliší, nebo je rozdíl malý. To je ale také špatně! V  radiátorech je totiž zbytečně vysoký průtok, voda se nestihne ochladit a radiátorový ventil není schopen topení uregulovat. Naprostá většina panelových domů, je projektována na  rozdíl teploty mezi přívodem a zpátečkou radiátoru 20°C! Mezi oběma trubkami každé stoupačky, stejně jako mezi vrškem a spodkem radiátoru, by měl být rozdíl cca 15 až 20°C. Rozdíl 10°C nebo ještě méně, signalizuje, že soustava funguje špatně a její provoz je zbytečně drahý.

Dodavatel tepla se vám opět bude snažit prodat co nejvíce tepla. Je na Vás, zda si koupíte i teplo, které nikdo nepotřebuje.

Nechte Vaší topnou soustavu posoudit odborníkem. Zhodnotí současný stav, navrhne řešení, a odhadne cenu nápravy. Náklady na seřízení topné soustavy jsou ve srovnání se zateplením mnohem nižší, proto si je může dovolit každý objekt. Investice má rychlejší návratnost než při zateplení (zateplení 20-35 let, seřízení soustavy 2 až 6 let, typicky však 2 až 4 roky).

Kvalitní výpočet nastavení regulačních prvků - projektová dokumentace, je zcela nezbytný. Měl by obsahovat pasportizaci skutečného stavu topné soustavy, přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností podle skutečného stavu budovy a  tzv. „hydronický“ nebo „hydraulický“, nebo „termohydraulický“ výpočet - teplotně průtokovou optimalizaci celé soustavy. Je vhodné raději upřednostnit nezávislého projektanta před projektantem, kterého Vám doporučí Váš dodavatel tepla.

Od  firmy, která bude provádět hydronické seřízení, vždy požadujte „regulační protokol“, který exaktně vypovídá o úspěšnosti zásahu Vašeho dodavatele a také umožňuje případnou kontrolu dosaženého stavu nezávislým subjektem. V protokolu musí být uvedeno porovnání projektovaného a  výsledného – skutečně změřeného stavu, tedy skutečných průtoků stoupačkami či podstatnými uzlovými body soustavy. Využijte fi rem, které disponují příslušnou certifi kací.

Některé firmy Vám klidně prodají službu vyvážení, ale neostýchají se použít prvky, které vyvážení – to jest změření skutečných provozních hodnot, vůbec neumožňují. Zní to opravdu neuvěřitelně, ale děje se to!

Požadujte návod na  používání zaregulované soustavy. To je souhrn pravidel, při jejich dodržení budou mít uživatelé dostatek informací ke  správnému používání termostatických hlavic a úspornému chování při dosažení dostatečného komfortu.

Dodavatelskou firmu pečlivě zvolte s ohledem na  odbornost jejích techniků a  projektantů. Některé firmy „seřizují“ soustavy jen na  jediné kritérium: „aby to hlavně topilo a nikdo si nestěžoval“. Pak se hlavní záměr – dosažení úspor – zcela míjí účinkem.

Při výběru dodavatele se rozhoduje, zda Vaše investice bude mít smysl.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"