neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Šlogo

Zpracoval: JUDr. Bohuslav Švamberk, dne 13.11.2015

!!NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ!! s účinností od 1.1.2016

A ZMĚNA VKLÁDÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DO SBÍRKY LISTIN

Důležité novinky v roce 2016

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku...

Doposud nemuselo společenství vlastníků zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku společenství, což vyplývalo z ustanovení §21a zákona č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění, kde se říká, že

,, Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu,  .... "

Důležité bylo to sousloví obchodní rejstřík. Společenství vlastníků podle §1204 Nového občanského zákoníku vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Veřejným rejstříkem se podle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

® Společenství vlastníků se zapisuje do rejstříku společenství, nikoliv do obchodního rejstříku (§39 zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících)® povinnost zveřejňovat účetní závěrku se ho netýkala.

ZMĚNA OD 1.1.2016!!

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kde se 
v §21a odstavce 4 věty první se slova do ,,obchodního rejstříku" nahrazují slovy ,,veřejného rejstříku". Po novele bude tedy tento paragraf vypadat následovně:

,, Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v ...."

Protože rejstřík společenství je součástí veřejného rejstříku, bude mít od nového roku povinnost každé společenství vlastníků zveřejňovat účetní závěrku. A aby toho nebylo málo, jsou tu ještě přechodná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví, která říkají:

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

Volně přeloženo, pokud jste již existující společenství a účetnictví vedete od roku 2014 (nebo déle, na tom nezáleží), tak i účetní závěrku za tento rok (2014) budete muset zveřejnit ve sbírce listin.

SANKCE

Dle zákona o účetnictví (novela zákona s účinností od 1.1.2016)

Účetní jednotka nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že podle §37 odstavec 1 písm. j) ,, nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu ". Za tento přestupek jí lze uložit pokutu podle §37 odstavec 2 písm. b) ,, 3 % hodnoty aktiv celkem".

Dle rejstříkového zákona

§ 104

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100 000 Kč.

 § 105

 Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

 § 106

 (1)Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j).

 (2) Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

 

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"