neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

csob_logo

Zpracovala: ČSOB, dne 5.10.2014

Revitalizace podporuje stát i banky

Proces obnovy bytových domů, zejména snižování jejich energetické náročnosti, je stále aktuálním tématem. Minulé období ukázalo, že v letech, kdy stát tento proces masivně dotačně podporoval, rostl i zájem vlastníků bytových domů o opravy a rekonstrukce svých nemovitostí. Největší zájem o revitalizace tak byl v letech, kdy stát nabízel dotace z programu Panel nebo Zelená úsporám. V té době i banky zaznamenaly enormní nárůst požadavků klientů na úvěrování oprav bytového fondu. V posledním roce však stát změnil formu své podpory a místo přímých či nepřímých dotací začal nabízet úrokově zvýhodněné úvěry. Dokladem toho jsou dva programy (Panel 2013+ a Jessica), jejichž spuštění avizoval SFRB na počátku roku 2013. Dnes tedy již můžeme zhodnotit, jaký byl o tento druh podpory v loňském roce zájem a jak atraktivní byla tato nabídka ve srovnání s klasickými bankovními úvěry.Bohužel lze konstatovat, že státní podpora formou nízkoúročených úvěrů byla méně rozsáhlá než se očekávalo a že i zájem o ní byl nižší než bylo předpokládáno. Většina klientů tak dala před úvěry od SFRB přednost o něco dražším úvěrům bankovním. Program Panel v loňském roce nabízel pouze 710 mil. Kč zvýhodněných úvěrů a reálné spuštění programu Jessica se o rok odložilo. Proto bylo očekáváno, že zdroje programu Panel budou záhy vyčerpány. O to překvapivější byla skutečnost, že ještě koncem listopadu nebyl předmětný rámec plně pokryt žádostmi a ke stejnému datu bylo z tohoto programu reálně poskytnuto pouze 312 mil. Kč úvěrů. Za stejné období například ČSOB, která dlouhodobě ovládá třetinu trhu s úvěry pro bytová družstva a SVJ, poskytla těmto klientům úvěry v objemu 4 mld. Kč. Z těchto čísel lze odvodit, že celková poptávka družstev a SVJ po úvěrech na opravy bytových domů činila v roce 2013 přibližně 12 – 14 miliard korun – tedy stejně jako v roce 2012, kdy podpora státu byla nulová. Z tohoto pohledu je zřejmé, že zvolená forma státní podpory sice nepřinesla zásadní oživení na trhu oprav a rekonstrukcí, ale objem těchto investic ve srovnání s rokem předchozím nepoklesl. Svou zásluhu na tom jistě má i skutečnost, že úroky z bankovních úvěrů se v loňském roce pohybovaly na svém historickém minimu a současně i různé slevové akce bank, které měly za cíl poptávku po tomto druhu úvěrů podpořit.

I v roce 2014 je očekáváno, že jak stát, tak i banky, budou chtít proces obnovy bytového fondu dále podporovat. Ze strany státu bude podpora realizována opět formou úrokově zvýhodněných úvěrů, poskytovaných SFRB. Již dnes je jasné, že v programu Panel jsou připraveny zdroje na úvěrování ve výši minimálně 700 mil. Kč. Navíc počátkem roku bude otevřen i program Jessica, což prezentuje dalších 609 mil. Kč zvýhodněných úvěrů za obdobných cenových podmínek, jako nabízí program Panel 2013+. Hlavní rozdíly mezi těmito programy spočívají v tom, že zatímco Panel je podpořen z tuzemských zdrojů a lze jej využívat všemi vlastníky bytových domů po celé ČR, tak u programu Jessica se jedná o zdroje z EU a je omezen pouze na domy, které se nacházejí ve vybraných lokalitách 41 měst, která mají schválen Integrovaný plán rozvoje města. Je jen otázkou, jaký bude v letošním roce zájem bytových družstev a SVJ o čerpání prostředků z těchto programů. Rok 2013 totiž ukázal, že většina klientů dala přednost úvěrům bankovním. Důvody, proč tomu tak bylo, lze jen stěží konkretizovat, ale svou roli v tom zřejmě hrály tři rozhodující faktory. Úvěry od SFRB lze poskytnout pouze na investiční akce, které splňují podmínky programu na určitou komplexnost opravy, žádost o ně je na rozdíl od bankovních úvěrů spojena se zvýšenou administrativou a zřejmě i doba vyřízení žádosti o úvěr je delší, než je tomu v případě bank. Navíc lze očekávat, že i v letošním roce se budou bankovní úroky držet na velice nízké úrovni a banky se budou snažit nabídce programů SFRB konkurovat i formou určitých slev a bonusů.

Jako první s podobnou akcí přichází například ČSOB, která tak chce zatraktivnit podmínky poskytování úvěrů, čerpaných na opravy a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví bytových družstev či správě SVJ. Těmto klientům, kteří s bankou uzavřou úvěrovou smlouvu v období od března do listopadu 2014, nabízí využití tzv. „vztahového bonusu“, což obnáší poskytnutí úvěru bez měsíčního poplatku za vedení úvěrového účtu. Při splatnosti úvěru 20 let pak taková výhoda znamená úsporu minimálně 60 tisíc Kč! ČSOB je první bankou, která nabízí takovou výhodu plošně. Není to však výsledek tlaku akcí typu „Poplatky zpět“ (tase týká pouze úvěrů pro fyzické osoby), ale snahy banky o nastavení a budování dlouhodobého vztahu s těmito klienty. To by mělo ve svém důsledku přinášet výhody oběma stranám. Podmínkou pro získání vztahového bonusu je jednak fixace úrokové sazby na dobu deseti či více let a plné vedení platebního styku přes platební účet u ČSOB. Banka chce touto cestou klienty vybídnout, aby využili současného stavu, kdy úroky z bankovních úvěrů jsou stále na velice nízké úrovni, a preferovali zafixování sazby na co nejdelší období. Takový stav je totiž výhodný jak pro klienta, tak i pro banku. Klient má jistotu, že po celou dobu fixace se mu úroková sazba nemůže změnit - a to ani v případě, kdy bude docházet k růstu úrovně úrokových sazeb na trhu, což je v příštích letech více než pravděpodobné. Banka má též jistotu, že pokud se jejímu klientovi po celou dobu fixace úrokové sazby nezmění výše jeho měsíční anuitní splátky, je vysoce pravděpodobné, že družstvo či SVJ nebude mít za takového stavu ani v budoucnu potíže se splácením úvěru neboť po tuto dobu nebude muset navyšovat příspěvky do fondu oprav. Pokud ještě navíc může banka sledovat pravidelnost pohybu peněz na účtu klienta, pak snížené riziko lze promítnout do snížení úrokového či poplatkového zatížení klienta. ČSOB ale myslí i na klienty, kteří z různých důvodů nechtějí či nemohou vztahového bonusu využít. Těmto klientům nabízí, obdobně jako v roce loňském, čerpání úvěru bez jednorázového poplatku za jeho poskytnutí v případě, že úvěrová smlouva bude uzavřena v období od 1. března do 30. listopadu 2014.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"