neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Kvalita/ jakost vody

Zpracoval: doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o., Brno (zpospich@sky.cz)

Kvalita/jakost teplé vody a životnost technických vodních obslužných systémů

Život jako takový nelze vměstnat do norem, život sám je určuje, stanovuje – konečně celá legislativa vychází až ze skutečnosti, kterou chce pro budoucno ovlivnit… Ta nejvyšší forma života - tedy člověk - se u těch jedinců, kteří měli smysl pro širší hodnocení jevů a vztahů dopracovala k pojmu „selský rozum“. Není zde třeba rozebírat proč zrovna selský a ne jiný, ale každý kdo může, chápe, že se v těchto dvou slovech koncentruje opravdu všechno: jak dlouhodobý pohled (co na jaře zaseji, o dost později sklízím), tak i krátkodobý (jak poskládat jednotlivé úkony do celku, aby činnost byla s co nejlepšími dlouhodobými výsledky). Lze tedy „vystopovat“, že se jedná o relativní náplň, protože to sice může leckdo hodnotit lecjak...

A jak vypadá kvalita a jakost podle definice?

Malá československá encyklopedie sv. III, vydáno v ACADEMII 1986 (novějšího nic u nás v tomto směru zatím není...) uvádí na str. 145 pod heslem JAKOST: 

 • relativní kvalitativní určení z  hlediska funkce jevů a věci; je dána souhrnem užitných a společensky významných vlastností a další popis se týká sdělovací techniky, elektrotechniky a  filatelie(!), takže jej neuvádím.

V téže publikaci na str. 677 najdeme pod heslem KVALITA:

 • jakost, hodnota, stav věci a  další popis se týká zejména filozofie, nicméně na dalším místě je ekonomie:

 • kvalita výrobků a služeb je dána souhrnem jejich užitných a společensky významných vlastností. Hodnotí se mírou použitelnosti pro daný účel a  vhodnosti vztahu k  prostředí. V  širším smyslu zahrnuje kvalitu výrobků jak hledisko užitné hodnoty, tak hodnoty a ekon. efektu (náklady) výrobce, ekonomický dopad na spotřebitele. Kvalita výrobků ovlivňuje i  vědecko. tech. rozvoj, inovace a  vývoj světového i  domácího trhu.

Kvalitou či jakostí teplé vody v našem případě chápeme souhrn fyzikálních, chemických a  mikrobiologických vlastností z  pohledu uživatele, které musí být výrobcem, resp. zařízením ohřevu takto připraveny. A  to i  v  situaci, kdy mezi zařízením na  přípravu (ohřev) a distribučním místem je celý distribuční systém. Proto budeme dále uvažovat vždy celý komplex, tedy ohřev i  distribuční rozvody – vnitřní vodovod, pod souhrnným názvem TECHNICKÝ VODNÍ OBSLUŽNÝ SYSTÉM, u jehož provozu – či používání, služby – budeme uvažovat dopady zejména z  hlediska fyzikálního (chemické je v  podstatné míře řešeno tím, že pro přípravu vody teplé musí být používána voda pitná, která má jednoznačně určeny a legislativně stanoveny chemické parametry) a v dnešní době i z hlediska mikrobiologického. Zde jde zejména o  minimalizaci zdravotního rizika provozem těchto technických vodních obslužných systémů právě u koncového uživatele, který „realizuje“ službu... Jde tedy o  souhrn stavů, které mohou být z technického hlediska spouštěcím mechanismem zdravotního rizika a  současně i  zajištěním potřebných fyzikálních parametrů, ze kterých se jako hlavní ukazuje teplota teplé vody, dostatečnost v místě spotřeby pro uživatele jak po stránce chtěného průtoku, tak i teploty. Je třeba tedy blíže ukázat výsledky skutečných provozovaných řešení, jaké jsou z  takto vedených provozů TVOS zisky – tedy nejen finanční, ale i ty, které můžeme shrnout pod již uváděnou „minimalizaci zdravotního rizika“.

 • 1. Podklady pro projekt

  Jestliže na  konci snažení investora má být vhodně provozované zařízení jako celek, tedy bytový objekt (ale shodně i hotel, bazén, rehabilitační zařízení) – s  celým technickým vodním obslužným systémem (TVOS) od vytápění, teplé vody, výtahů, vzduchotechniky atd., ať již jako stavba nová nebo rekonstruovaná, tak vždy musí být, hned za záměrem provozu, celé projektové řešení. Že objekt musí pěkně vypadat je samozřejmé, že musí být přístupové cesty také, že musí celý TVOS pracovat dlouhou dobu bez problémů je také nutné (Například dle ČSN EN 736660 je požadovaná životnost vnitřního vodovodu 50 let!!!). Vazby mezi veškerými požadavky a jejich „zhmotnění“ je v  projektu. Ten naplňuje možná jednoduše řečený záměr investora..., takže projektant musí mít informace jak o potřebě naplnění záměru, tak i  možnostech. Proto jasné a  ostře stanovené požadavky i  vazby mezi nimi mohou či musí být základem již projektu a později provozu.

  U  rekonstrukce je velikou výhodou, že jsou známé dosavadní stavy, spotřeby, problémy a tedy jasně víme, co a jak zlepšit. Je tedy daleko jednodušší z těchto hledisek řešit rekonstrukci. Výchozí stavy nastavují požadavky na novou úroveň, lépe se porovnávají různé aspekty. To, co je u nové stavby problematické, je zde v jednodušším rámci. Třeba náklady u vnitřního vodovodu – nejsou to jen trubky a  armatury, ale ty nové musí být zabudovány s  tím, že stará potrubí je třeba vybourat. Když se udělá opravdu jasné finanční porovnání a sečte se vše, pak se ukazuje zajímavé srovnání: zatímco hodnota nového vnitřního vodovodu je např. 100, tak hodnota všech stavebních prací okolo je 350!!! Tedy třiapůlkrát více – proto se vyplatí opravdu kvalitní potrubí a armatury atd., samozřejmě i kvalitní práce dodavatele, zhotovitele.

  Je však třeba vzít na vědomí, že již zahájením provozu nové stavby začínáme získávat podklady pro rekonstrukci objektu někdy později a  je jen chybou všech okolo, když tomu tak není. Na prvním místě projektant musí ověřit své stanovené předpoklady, musí je porovnat s  realizací realizační firmou a  jejich dodržením. A  realizační firma musí v  čase zkušebního provozu předat investorovi – jeho pracovníkům či provozující obslužné firmě – vše v plném provozu s dokumentací stávajícího stavu a  zajišťovat také plnění i  zajištění garančních lhůt dodaného objektu – se všemi provozovanými TVOS, ale i  kvalitou např. podlah, stěn, fasády atd. A zde je první velký rozpor: vždy se s  větším důrazem řeší to, co je vidět, nikoliv však to, co je skutečným „cévním systémem“ objektu, stavby, provozu, co zajišťuje skutečné naplnění záměru investora. Zatímco stavba bude stát do rekonstrukce opravdu dlouho, není nikomu proti mysli řešit cca po 15 letech rekonstrukci částí ohřevu a  distribuce teplé vody. Abychom se drželi hodnotových ukazatelů - hodnota příkladně celého systému rozvodů studené pitné vody a  ohřevu s  distribucí vody teplé dosahuje obvykle méně než 4% hodnoty stavby nového objektu. Vždy se každému zdá, že se tady dá ušetřit – požaduje se levnější potrubí (do úvahy se vezme cena metru potrubí, nikoliv včetně montáže), levnější armatury atd. Berou na  vědomí ti, kteří takto chtějí šetřit, že realizovaný TVOS nedodává teplou vodu ve  špičkách (protože se třeba návrh ohřevu zdál někomu předimenzovaný) a  nebo že teplá voda vykazuje zdravotní rizika. Z  řady místních šetření je nám známo, že zde se skutečně šetří na bateriích, na potrubí, na izolacích, na  způsobu ohřevu. Málokoho zajímají provozní náklady, které by měly být optimální a podle našeho názoru musíme vycházet právě odtud. Když podtrhneme náklady na studenou a  teplou vodu v  daném objektu za  50 let potřebné životnosti a  porovnáme s  náklady na  samotný vnitřní vodovod, tak zjistíme neuvěřitelné - spotřebovaná voda je několikanásobně dražší (a to ve stávajících cenách!!!).

  2. Projekt a jeho kontrola - kdo, kdy a proč, kritická místa

  Je potřebné, aby projektová dokumentace, dokončená stavba a veškerá technická zařízení a systémy, která mají vliv na trvalých chod objektu byla pod dohledem pod lupou... opravdu jde dlouhodobě o  velké peníze.

  Vždy se vyplatí odborný dohled. Různá kritická místa s možným dlouhodobým negativním dopadem na provoz objektu jsou velmi často skryta.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"