neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Osazení oken

Zpracoval: Ing. Roman Šubrt, VŠTE, soudní znalec, dne 15.6.2015

Osazení oken jako jeden z největších problémů zateplování

Okna tvoří při zateplování podstatnou položku v rozpočtu zateplování domů. Ne náhodou. Jde o složitý výrobek s mnoha protichůdnými požadavky na jeho vlastnosti. Proto je překvapivé, jak málo se hledí nejen na kvalitu oken, ale i na jejich zabudování. Okna, stejně jako ostatní součásti stavby, musí být plně funkční jako součást stavby a nikoliv pouze jako výrobek. Ve velké části domů se po výměně oken objeví plísně a nešťastný obyvatel bytu pak přemýšlí, jak je odstranit. Málokdo je však tak důsledný, aby volal k odpovědnosti zhotovitele otvorových výplní či projektanta.

Osazení okna musí splňovat především:

  • nosnost tak, aby nemohlo dojít k vylomení (např. při mytí oken, při otevření okna a přichycení se jej)
  • tepelnou izolaci tak, aby nedocházelo k prochlazování ostění okna
  • vzduchotěsnost tak, aby nedocházelo k profukování napojovací spárou okna
  • parotěsnost tak, aby vodní pára z interiéru nemohla pronikat do napojovací spáry
  • vodotěsnost tak, aby vodaz exteriéru hnaná větrem a podtlakem nemohla zatékatdo napojovací spáry
  • zvukotěsnost tak, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání zvuků z exteriéru do interiéru (pozn.: napojovací spára je ta, kde je okno napojeno na okolní stěnu)

Bohužel se na tyto detaily při uzavírání smluv o dodávce stavby vůbec nedbá a tak je vše ponecháno na pracovnících montážní firmy, kteří to obvykle udělají tak, jak jsou zvyklí. Již jsme se setkali s tím, že okna byla v panelovém domě kotvena tzv. turbošrouby do pěnového polystyrénu, který byl ve stěnovém panelu. Setkali jsme se s tím, že celé okolí oken plesnivělo a nakonec bylo nutné vyměnit znovu všechna okna. O problémech se zvukotěsností či vzduchotěsností vůbec nemluvě.

Postup při uzavírání smlouvy

Ve smlouvě by mělo být přesně stanoveno, jak bude vypadat detail osazení okna. To by mělo být zřejmé z projektové dokumentace pro provedení stavby, popřípadě je možné požádat dodavatelskou firmu, aby nakreslila přesně (s uvedením použitých fólií, druhu PUR pěny apod.) jak bude napojení vypadat. Tyto výkresy musí být minimálně 3. Zvlášť pro nadpraží, zvlášť pro parapet a zvlášť pro ostění.
Nakreslení těchto detailů v předstihu povede ke dvěma věcem. První je, že si dodavatel uvědomí, jak je potřeba okno osadit a druhou, že bude možné dodavatele kontrolovat, zda vše provedl tak, jak měl a případné odchylky bude možné reklamovat.

Dále dodavatel stavby musí garantovat, že povrchová teplota na okně a v jeho okolí na stěně bude vyšší, než normová. Bohužel v roce 2012 byla schválena změna normy ČSN 73 0540-2, ze které prakticky vyplývá, že na oknech může kondenzovat vodní pára a tudíž zde mohou růst plísně.

Na základě zkušeností soudního znalce doporučuji všem, aby v rámci smlouvy o dodávku díla požadovali splnění norem. Pokud toto dodavatel splní, nehrozí riziko plísní.

Dále je potřeba od dodavatele požadovat, aby napojovací spára byla provedena jako vzduchotěsná, a to i při tlakovém rozdílu 50 Pa.

Pokud toto bude dodavatel garantovat, tak je možné jako kontrolu stavby provést blower door test, který ukáže, zda je spára vzduchotěsná. Na obr. 01 je ukázka z měření vzduchotěsnosti. Je patrné, že u parapetu okno není vzduchotěsně osazeno. Protože se vzduchotěsnost obvykle řeší parotěsnou páskou, která je nalepená na okenní rám a na stěnu, nehrozí u vzduchotěsného napojení, že by do napojovací spáry pronikala vodní pára, kondenzovala a následně v ní vznikaly plísně.

Zvukovou neprůzvučnost je potřeba vyžadovat zejména v okolí frekventovanějších ulic. I zde je pak možné pozvat firmu, která toto změří a doloží, zda byl požadavek odběratele splněn.
Ve smlouvě je dále nutné přesně uvést, jak dlouho může být byt bez oken.

Rizika neuvedení přesných požadavků do smlouvy

Bohužel platí, že při uzavírání smlouvy každý dodavatel slibuje vše, pokud však nastanou problémy, odvolává se přesně na dikci smlouvy o dílo. Dokonce jsme se setkali s tím, že součástí smlouvy byla cenová nabídka zhotovitele, kde bylo uvedeno, že na „přání“ objednatele nejsou součástí dodávky parotěsné a vodotěsné pásky okolo oken. Velmi nepříjemné bylo i jednání stavební firmy, která okna vymontovala a následně zjistila, že dodaná jsou o malinko větší. Objednala tedy okna nová a v řádném termínu stavbu dokončila. Bohužel mezi vymontováním oken a dodáním nových byla prodleva 6 týdnů, kdy obyvatelé museli dělat hlídače, aby jim někdo něco z domu nevzal.

Kontrola

Jako všude i zde platí: Důvěřuj, ale prověřuj. Každý, kdo uzavírá Smlouvu o dílo, by si měl přizvat specialistu, požádat jej o spolupráci a definovat technické požadavky na stavbu. Následně je pak nutné, aby investora zastupoval nezávislý technik, který bude hlídat kvalitu díla a dodržování smlouvy. Tento technik by neměl být, jak se často stává, pouze formálním dozorem, ale měl by stavbu bedlivě sledovat a kontrolovat, obvykle postačují 4 dny z týdne, cca jednu hodinu denně. Na větších stavbách je však nutný rozsáhlejší dozor.

Mediální partner


Aktuální vydání 

"Praktického rádce pro SVJ"