neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Klidný spánek pro celé SVJ – služba hlídání katastru nemovitostí k vašemu webovému portálu

Hlídání katastru pro členy výboru

Povinností členů výboru SVJ je řádně hospodařit se svěřeným majetkem. Největším strašákem jsou v tomto kontextu dlužníci a následné vymáhaní jejich dluhů. Než ale dojde k vymáhání ze strany SVJ, může se dlužník dostat do insolvence nebo na něj může být uvalena exekuce. V tomto případě musí výbor neprodleně jednat a přihlásit pohledávku SVJ do takového řízení, jinak se vystavuje riziku žaloby ze strany členů SVJ pro porušení povinnosti při správě cizího majetku. K tomu je důležité mít včas potřebné informace a tyto informace lze získat z katastrálních zápisů u dotčených jednotek. Služba Hlídání katastrálních zápisů vás o všech změnách informuje a máte dostatek času na ně reagovat. Stačí si tuto doplňkovou službu aktivovat k vašemu webovému portálu SVJ.

Hlídání katastru pro vlastníky nemovitostí – členy SVJ

Klíčovou informací je, že zápis v katastru je jediným právoplatným dokladem o vlastnictví nemovitosti. Tento fakt již potvrdilo několik soudních rozhodnutí. Pokud se bez vašeho vědomí změní majitel u vaší nemovitosti, máte lidově řečeno smůlu, protože další kupující, který od podvodníka „vaši“ nemovitost koupí již jedná v dobré víře s tím, že vlastníkem podle katastru je někdo jiný než vy. Nemovitost je ztracena a vám nezbývá než vymáhat škodu po podvodníkovi. Další neméně závažné zápisy se týkají zástavního práva nebo práva věcného břemene.

Ochrana před podvodnými převody v katastru

Každý vlastník nemovitosti si může u katastrálního úřadu zřídit službu Sledování změn, která za jednorázový poplatek 200,- Kč umožňuje hlídat všechna zahájená řízení u vlastněných nemovitostí a tím včas reagovat na jakýkoliv podezřelý právní úkon. Vlastník musí mít datovou schránku, telefon registrovaný v EU nebo e-mailovou schránku, kam mu budou tato upozornění doručována. V případě SVJ je ale nutné, aby si tuto službu zřídil každý jednotlivý vlastník sám na sebe.

Jednoduchá cesta, jak hlídat všechny jednotky v SVJ

Hlídání jednotek je možné provádět hromadně pro všechny spoluvlastníky a tuto službu teď nabízíme pro vás za výhodnou cenu 50,- Kč za hlídanou jednotku ročně, která je nabízena jako doplňková služba k vašemu webovému portálu SVJ. Hlídání katastrálních zápisů a návrhů na změnu vlastníka probíhá v krátkém intervalu tří dnů a informaci o novém zápisu dostanou jak členové výboru, tak vlastníci dotčené jednotky. Lze tak efektivně hlídat celé SVJ a chránit jak výbor, tak řadové členy společenství.

Rozsah katastrálních zápisů u jednotek v SVJ

Insolvenční soud má povinnost dle § 139 ods. 1 písm. h) zákona č. 182/2006 Sb. oznámit Katastru nemovitostí rozhodnutí o úpadku a tento má povinnost tuto skutečnost vyznačit u dotčených nemovitostí. Obdobně je v Katastru vyznačen zápis o zahájení exekuce, která se dotýká stavby nebo jednotky. Tyto dva typy zápisů jsou klíčové pro výbor SVJ a žádný vlastník se s nimi nebude výboru chlubit i kdyby měl aktivní službu Sledování změn přímo od Katastru nemovitostí. Proto si tyto zápisy musí výbor hlídat sám. Pro běžné členy SVJ jsou zajímavé zejména zápisy o nových návrzích na změnu vlastníka nebo založení a zrušení zástavního práva.

Katastr nemovitostí České republiky

Katastr nemovitostí je dle Zákona č. 256/2013 Sb. veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech, zejména pak obsahuje seznam práv k evidovaným nemovitostem a další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis. Kromě jiného je Katastr zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem. Provozovatelem katastru je Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).

 Dotaz předsedy:

Jako člen statutárního orgánu SVJ mám dle NOZ povinnost přihlásit pohledávky SVJ do insolvenčního nebo exekučního řízení, které bylo zahájeno s našim dlužníkem. Mohu informaci o takovém řízení získat z výpisu z katastru?

Odpověď ČÚZK:

Z pohledu katastru nemovitostí je možno u takto dotčených jednotek vidět na výpisu poznámku o omezení vlastnického práva.

Dotaz předsedy:

Je možné k tomuto účelu využít službu Sledování změn, která je dle ceníku ČÚZK zpoplatněna sazbou 10 Kč za rok?

Odpověď ČÚZK:

Ano, nicméně tato služba se poskytuje pouze žadateli, který má k dané jednotce vztah podle § 19 odst. 3, co typicky není případ členů výboru.

Dotaz předsedy:

Webové stránky Nahlížení do katastru potřebné informace obsahují, nicméně bych musel proklikat všechny jednotky v domě, abych se dostal ke všem informacím. Má ČÚZK pro výbory SVJ nějaké schůdné řešení?

Odpověď ČÚZK:

Můžete si zakoupit výpis z listu vlastnictví, který je zpoplatněn sazbou 10,- Kč na jednotku na jeden výpis. Pro efektivní hlídání v průběhu celého roku jde o náklady přibližně 500,- Kč na jednotku na rok.

Kontaktní údaje pro objednání služby a další informace:

http://www.webove-stranky-svj.cz

Tel.: 601 222 819

E-mail: redakce@radceprosvj.cz

aktualizace