neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Odpovědnost výborů SVJ s jistotou? Pojištění odpovědnosti Vám to zajistí!

Rádce pro SVJ„V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) a nového Zákona o korporacích (90/2012 Sb.) došlo ke změně v postavení výboru SVJ, především co do zákonných parametrů nastavených pro výkon činnosti výboru SVJ. V nejobecnější rovině lze uvést už základní změnu statutu SVJ, které bylo zařazeno pod právnické osoby korporačního typu, což s sebou nese zařazení výboru SVJ pod volené orgány korporací a odpovědnost členů výboru SVJ se tak dostává na úroveň odpovědnosti jednatelů s.r.o., členů představenstva akciových společností apod., včetně povinností jednat s péčí řádného hospodáře, nebo též slovy zákona (viz §159 Občanského zákoníku) se závazkem tuto činnost „vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“

Obecně lze takovou odpovědnost posuzovat jako odpovědnost za řádný výkon, nikoliv za výsledek, nevyhnutelně ale v praxi musí docházet (a podle našich zkušeností skutečně dochází) k přihlížení též k výsledku, tj. výkon činnosti vykazující nějaké nedostatky má určitě větší pravděpodobnost postihu, pokud vede ke zjevně škodlivému následku a naopak i třeba dlouhodobé poškozování zájmů korporace výkonem činnosti statutárního zástupce v rozporu s povinností péče řádného hospodáře nemusí mít pro konkrétního člena voleného orgánu žádné následky, pokud takový výkon neměl jednoznačně vyčíslitelný negativní dopad zásadnějšího charakteru pro konkrétní korporaci. Zároveň platí, že na členy výboru SVJ se bude při výkonu jejich funkce vztahovat přísnější princip tzv. objektivní odpovědnosti, kdy v případě vzniklé škody vůbec nebude posuzováno zavinění a jedinou možností členů obhájit se a zbavit se tak povinnosti škodu nahradit potom je prokázat, že svou činnost vykonávali v souladu s podmínkami stanovenými v ust. §159 Občanského zákoníku, tedy s péčí řádného hospodáře.

Jako dobrý příklad může posloužit uzavření smlouvy o výkonu správy bytového domu s externím subjektem. Externista může způsobit škodu a bude i povinen k její náhradě, pokud se ale ukáže, že při sjednání smlouvy s externím správcem a též při průběžné kontrole správy domu (pokud ji členové výboru vůbec vykonávali) došlo k pochybení, resp. tyto činnosti nebyly provedeny v souladu se zákonem stanovenou povinností péče řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, budou mít členové SVJ možnost domáhat se náhrady v první řadě a nejdříve po výboru. V obecné rovině totiž platí, že jakkoliv předmětnou škodu může způsobit externí správce, vlastní povinnost řádného výkonu správy domu náleží vždy – spolu s pravomocemi s tím spojenými – výboru SVJ a jak si výbor tento výkon zajistí je nakonec otázkou jeho rozhodnutí, protože právě výbor za něj v konečném důsledku nese odpovědnost, nikoliv externí dodavatelé.

Závěrem nutno upozornit, že ani pravomoc výboru jako zákonného zástupce a statutárního orgánu SVJ není neomezená, členové SVJ se totiž za situace, kdy mají důvodné podezření z toho, že výbor SVJ vykonává svou funkci v rozporu se zájmy SVJ – což může být teoreticky jakýkoliv výkon funkce, který SVJ zásadně a/nebo dlouhodobě poškozuje, i kdyby třeba jen údajně či zdánlivě – mohou sáhnout až ke krajnímu opatření a požádat soud o stanovení opatrovníka pro SVJ (viz §165 odst.2), kdy tento pak následně vykonává pravomoci až do svého jmenování svěřené výboru a může tedy snadno dojít k situaci, kdy původní rozhodnutí výboru budou tímto opatrovníkem zpochybněna a v krajním případě i napadena žalobou.“

S ohledem na výše uvedené povinnosti členů orgánů SVJ z nich rizika lze konstatovat, že nejen škody způsobené na majetku SVJ případně škody nebo újmy vyplývající z držby nemovitosti třetím osobám je dobré mít zajištěny dostatečným a kvalitním pojistným krytím.

Pojistné krytí je možné sjednat také právě i pro případ odpovědnosti za škody způsobené SVJ členy jeho orgánů.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu nebo újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise (společenství vlastníků).

Pojištěným je každá osoba, která byla, je nebo bude členem orgánu SVJ.

Nebojte se funkce ve výboru vašeho SVJ, pojistíme Vás!

Napište nám na e-mail redakce@radceprosvj.cz nebo zavolejte na telefon 601 222 819. Rádi Vám s pojištěním pomůžeme a nemusíte se tak už bát odpovědnosti z výkonu funkce!

aktualizace